/files/photo/tel_top.jpg

Pakiety Telefoniczne

Zrobimy to za Ciebie

Jeżeli chcesz aby Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące w Twoim imieniu przeniosła Twój numer do sieci WIST, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, która dotyczy zarówno klientów indywidualnych i biznesowych.


KROK 1

Wejdź na stronę www.wist.com.pl lub zadzwoń pod numer 17 7721200 – Biuro Obsługi Klienta w Łące lub pod numer 17 7729200 – Biuro Obsługi Klienta w Sokołowie Małopolskim i sprawdź czy Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące świadczy usługę telefoniczną w Twoim miejscu zamieszkania (dotyczy klientów indywidualnych) lub prowadzenia działalności (dotyczy klientów biznesowych).

 

KROK 2

Pobierz komplet dokumentów (na dole strony)

 

KROK 3

Wypełnij Wniosek o zawarcie umowy z przeniesieniem przydzielonego numeru na podstawie którego Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące będzie uprawniona do rozpoczęcia procesu przeniesienia numeru do sieci WIST. Wniosek zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jego doręczenia do Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące z tym, że jeżeli wniosek został złożony przez Abonenta osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Łące lub w Sokołowie Młp., zostanie rozpatrzony w terminie 1 dnia roboczego od dnia jego złożenia.

 

KROK 4

Wypełnij Oświadczenie w którym dokonasz wyboru trybu przeniesienia numeru.
W dokumencie tym oświadczasz, że znane są Tobie konsekwencje, w tym finansowe, wynikające z rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie obciążą nowego dostawcy, w szczególności zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie).
W przypadku braku oświadczenia, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Abonent zostanie o tym poinformowany. Wraz z powiadomieniem otrzymasz wzór Oświadczenia.

 

KROK 5

Wypełnij Pełnomocnictwo oraz Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru.
Pełnomocnictwo to upoważnia do dokonywania wszelkich czynności związanych z przeniesieniem numeru(ów) do sieci Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące, a w szczególności do składania w Twoim imieniu wniosków i oświadczeń wymaganych do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług telekomunikacyjnych.

 

KROK 6

Przekaż wszystkie wypełnione dokumenty (Wniosek o zawarcie umowy z przeniesieniem przydzielonego numeru, Oświadczenie, Pełnomocnictwo oraz Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru) pracownikowi Biura Obsługi Klienta.
Jeśli wszystkie w/w dokumenty są prawidłowo wypełnione to od tego momentu Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące rozpocznie w Twoim imieniu proces przeniesienia numeru telefonicznego do sieci WIST.

 

Uwaga!

Jeśli Twój dotychczasowy dostawca przyśle odpowiedź do Ciebie (nie do WIST), prosimy niezwłocznie dostarczyć ją osobiście do Biura Obsługi Klienta w Łące lub do Biura Obsługi Klienta w Sokołowie Młp. albo wysłać ją listem poleconym do Nas na adres:

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące
36-004 Łąka 175

Wniosek o zawarcie umowy z przeniesieniem przydzielonego numeru

Oświadczenie

Pełnomocnictwo oraz Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru