Projekty Unijne

Projekty zrealizowane

 

Fundusze Europejskie - dla Rozwoju Polski Wschodniej

 

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące zrealizowała projekt pn. „Budowa sieci NGA przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną ”Wist” w Łące” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu 30 Mb/s poprzez przyłączenie do sieci NGA użytkowników końcowych z miejscowości zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Przedmiotem projektu była:

 1. Budowa sieci szerokopasmowej NGA FTTH w miejscowości Łukawiec,

 2. Budowa sieci szerokopasmowej NGA FTTH w miejscowościach Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Łańcucka, Wola Mała,

 3. Rozbudowa węzła dystrybucyjnego dla obsługi wszystkich użytkowników końcowych podłączonych do nowo wybudowanych sieci FTTH z miejscowości Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Łańcucka, Wola Mała, Łukawiec.

www.PolskaWschodnia.gov.pl

 

 

 

 

 

Fundusze Europejskie - dla Rozwoju Polski Wschodniej

 

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące zrealizowała projekt pn. „Budowa sieci NGA w gminach Sokolow-Młp., Kamień przez Spółdzielnię WIST” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu 30 Mb/s poprzez przyłączenie do sieci NGA użytkowników końcowych z miejscowości zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Przedmiotem projektu była:

 1. Budowa sieci szerokopasmowej NGA FTTH w miejscowościach: Markowizna, Trzeboś-Podlas, Trzebuska, Turza - gm. Sokołów Młp.,

 2. Budowa sieci szerokopasmowej NGA FTTH w miejscowościach: Kamień, Nowy Kamień, Łowisko gm. Kamień,

 3. Rozbudowa węzła dystrybucyjnego dla obsługi wszystkich użytkowników końcowych podłączonych do nowo wybudowanych sieci FTTH z miejscowości Markowizna, Trzeboś-Podlas, Trzebuska, Turza, Kamień, Nowy Kamień, Łowisko.

www.PolskaWschodnia.gov.pl

 

 

 

Phare 2000 SSG

W 2003 roku Spółdzielnia otrzymała dotację na inwestycje telekomunikacyjne w wysokości 50 000,00 EURO z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Przedsiębiorczość w Polsce, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, Program Phare 2000 SSG.

Otrzymanie tej dotacji umożliwiło Spółdzielni zakup sześciu Szaf Dostępu Abonenckiego i uruchomienie ich w następujących miejscowościach: Górno, Nienadówka, Stobierna, Wólka Podleśna, Łukawiec Górny i Łukawiec Dolny.

 

 

 

Phare 2002 SSG

W 2005 roku Spółdzielnia otrzymała dotację na kwotę 37 573,80 EURO z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Przedsiębiorczość w Polsce, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, Program Phare 2002 SSG.

Za otrzymane fundusze zostały realizowane następujące zadania inwestycyjne:

 • Pierwsze zadanie – zakup i wdrożenie systemu bilingowego Sybilla,
 • Drugie  zadanie – zakup urządzeń mediacji danych,
 • Trzecie zadanie – zakup, zainstalowanie i uruchomienie Szafy Dostępu Abonenckiego w  miejscowości Medynia Głogowska,
 • Czwarte zadanie – zakup i uruchomienie sprzętu komputerowego wspomagającego tj. 13 zestawów komputerowych, 7 drukarek komputerowych, 1 drukarki sieciowej  i oprogramowania.

Uzyskanie dotacji z Programu  Phare 2002 SSG pozwoliło Spółdzielni zrealizować zadania inwestycyjne w takim zakresie o kilka lat wcześniej.

 

 

 

Działanie 2.3

Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez innowacje.

W listopadzie 2006 roku Spółdzielnia podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie Projektu „Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu telekomunikacyjnego NGN” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez innowacje.

Projekt ten obejmował trzy działania:

 • Pierwsze działanie – Zakup centrali telefonicznej NGN SoftSwitch, która została zainstalowana w Łące,
 • Drugie działanie – Zakup urządzeń dostępowych NGN. Urządzenia te zostały zainstalowane w następujących miejscowościach: Trzebownisko, Stobierna, Jasionka, Nowa Wieś, Łąka, Nienadówka, Sokołów Małopolski, Turza, Palikówka, Strażów i Medynia Głogowska,
 • Trzecie działanie – Zakup sieci szkieletowej.

 

Projekt ten został zakończony i rozliczony w marcu 2008 roku.

Realizacja tego projektu znacznie poprawiła jakość oferowanych usług a także umożliwiła wprowadzenie nowych usług. Zwiększyła się również przepustowość łączy co wpłynęło na stabilność i jakość połączeń. Poza tym jest możliwość podłączenia dużo większej ilości abonentów. Kolejnym rezultatem jest przygotowanie się Spółdzielni do wprowadzenia nowoczesnych usług takich jak videorozmowy, telefonia internetowa VOIP czy tv internetowa. Po zakończeniu projektu Spółdzielnia uruchomiła dla dotychczasowych abonentów dodatkowy bezpłatny pakiet usług takich jak: poczta głosowa, prezentacja numeru, centrex co zdecydowanie poprawiło konkurencyjność Spółdzielni na rynku.

Całkowite nakłady na realizację w/w projektu wyniosły kwotę 3 347 827,62 zł, natomiast otrzymane dofinansowanie to kwota 1 250 000,00 zł.

 

 

 

 

RPO WP na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Wdrożenie nowej usługi przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące poprzez zakup innowacyjnego systemu IPTV w sieci telekomunikacyjnej z zastosowaniem dostępu abonenckiego w technologii ADSL2+” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 19 sierpnia 2009 roku.

Inwestycja została przeprowadzona jednoetapowo i polegała na uruchomieniu usługi IPTV. W ramach w/w projektu wykonane zostały następujące zadania:

 1. Zakup urządzeń - pole antenowe
 2. Zakup urządzeń – siłownia zasilająca
 3. Zakup urządzeń – zespół urządzeń stacji czołowej
 4. Zakup oprogramowania do stacji czołowej: oprogramowanie przetwarzające i Middleware.

Wartość wydatków na w/w inwestycje wyniosła 2 092 644,67 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 1 081 167,75 zł.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące cele:

 1. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy - Spółdzielnia wprowadziła na rynek nową, unikatową i innowacyjną usługę poszerzającą oferowany asortyment, jak również wpływającą na kompleksowość oferty. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii stosowanych obecnie w sektorze telekomunikacyjnym Spółdzielnia  może  konkurować z liczącymi się operatorami krajowymi. Pozycja konkurencyjna wzmocniona została w grupie firm oferujących usługi innowacyjne na terenach wiejskich.
 2. Poprawa jakości świadczonych usług - zastosowanie nowoczesnych technologii związanych z telewizją interaktywną, a także zastosowanie nowoczesnych metod dystrybucji usługi wpłynęły na znaczne podwyższenie jakości oferowanych usług.
 3. Wzrost zadowolenia klientów – bezpośrednim rezultatem projektu jest poszerzenie wachlarza usług i polepszenie jakości już istniejącej usługi dostępu do Internetu, wpłynęło to na wzrost zadowolenia klientów.
 4. Poprawa wizerunku firmy – Spółdzielnia dostarczając mieszkańcom gmin, na których terenie działa, innowacyjne usługi bezpośrednio kształtuje swój wizerunek, ponadto poprawia jakość ich życia. W ten sposób buduje obraz firmy nowoczesnej i dbającej o swoich klientów.
 5. W szerszej perspektywie świadczenie zaawansowanych usług telekomunikacyjnych na terenach wiejskich przyczynia się do rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich i aktywizacji społeczności wiejskiej w kierunku podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 

 

 

RPO WP na lata 2007-2013

Oś  priorytetowa 3 Społeczeństwo informacyjne

Umowa o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa sieci dostępu do treści i usług Internetu w Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące „ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Społeczeństwo informacyjne została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 28 grudnia 2010 roku

Inwestycja została przeprowadzona w sześciu etapach i polegała na rozbudowie sieci szerokopasmowej oraz zakupie i montażu urządzeń umożliwiających zwiększenie przepustowości dotychczasowej sieci.   

W ramach w/w projektu wykonane zostały następujące zadania:

 1. Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Niwa w Głogowie Małopolskim.
 2. Budowa rurociągu kablowego z Głogowa Małopolskiego do Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego „AEROPOLIS” w Strefie S2.
 3. Wciągnięcie kabla światłowodowego w istniejący rurociąg kablowy oraz w nowowybudowane rurociągi kablowe w relacji Wysoka Głogowska – Głogów Małopolski.
 4. Budowa podbudowy słupowej w miejscowości Zalesie oraz powieszenie kabli światłowodowych na nowowybudowanych i istniejących słupach energetycznej sieci  NN, które zostały doprowadzone i zakończone mufami w 164 domach.
 5. Budowa rurociągu kablowego i wciągnięcie kabla światłowodowego w relacji Medynia Głogowska – Zalesie.
 6. Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz wciągnięcie kabli światłowodowych na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo -Technologicznego „AEROPOLIS” w Strefie S2.
 7. Rozbudowa przepustowości sieci szkieletowej.
 8. Rozbudowa węzła internetowego w Łące.
 9. Rozbudowa abonenckich urządzeń dostępowych.
 10. Zakup i montaż 6 szt. urządzeń zasilających do kontenerów.

Wartość wydatków na w/w inwestycje wyniosła 3 706 357,32 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 2 111 548,46 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia, podjętego do realizacji przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące było upowszechnienie dostępu do wysokiej jakości usług teleinformatycznych na terenach zagrożonych tzw. "cyfrowym wykluczeniem" oraz zmniejszenie dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi i terenami małych miast, a dużymi ośrodkami miejskimi w dostępie do szerokopasmowego Internetu .

Realizacja projektu pozwoliła nam osiągnąć następujące cele:

 1. Zapewnienie powszechnego dostępu do cyfrowych form łączności o doskonałej jakości dla wszystkich chętnych, zamieszkujących obszar oddziaływania projektu,
 2. Objęcie siecią szkieletową miejscowości o podwyższonej aktywności gospodarczej,
 3. Podłączenie do szerokopasmowego Internetu przedsiębiorstw działających w sektorach wysokiej szansy określonych w RSI Województwa Podkarpackiego,
 4. Rozbudowę elementów sieci umożliwiającą podłączenie większej liczby chętnych oraz świadczenie wyższej jakości usług dla obecnych odbiorców,
 5. Zwiększenie przepustowości łączy dla każdego użytkownika, tak indywidualnego, jak i  biznesowego (szybki Internet - 2Mbit/s i więcej),
 6. Poprawę konkurencyjności Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST" w Łące poprzez poszerzenie obszaru swej działalności.

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa nr 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

                
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące 30 września 2014 roku zakończyła realizację projektu pt. „Wdrożenie nowej usługi Multiscreen przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące z wykorzystaniem technologii Adaptive Bitrate Streaming oraz Over -The-Top” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Głównym celem przedsięwzięcia, podjętego do realizacji przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące był wzrost konkurencyjności i możliwości rozwojowych Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące, poprzez wdrożenie nowej innowacyjnej usługi Multiscreen. Usługa ta umożliwia oglądanie w czasie rzeczywistym dostępnych programów telewizyjnych na więcej niż jednym odbiorniku lub urządzeniu przenośnym, np. na tablecie, smartfonie, laptopie, bez konieczności wykupienia dodatkowego pakietu.

Przedmiot projektu obejmowal zakup, montaż i uruchomienie:

 1. Systemu Transkodującego,
 2. Systemu Middleware,
 3. Systemu Strumieniującego.

Wartość wydatków na w/w inwestycje wyniosła 608 604,00 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 247 400,00 zł.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu nastąpiła znacząca poprawa konkurencyjności firmy na rynku regionalnym oraz upowszechnienie dostępu do wysokiej jakości usług teleinformatycznych na terenach zagrożonych tzw. "cyfrowym wykluczeniem", poprzez wykorzystanie rozwiązań ICT.