Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) tzw.
RODO.

RODO znajduje zastosowanie w ochronie danych osobowych osób fizycznych, których dane są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. Mając powyższe na uwadze Spółdzielnia Telekomunikacyjna "WIST" w Łące przygotowała treści informujące, jakie prawa przysługują podmiotom danych oraz jak można z nich skorzystać.

 

Kto jest administratorem

Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Telekomunikacyjna "WIST" w Łące, 36-004 Łąka 175

Jak się skontaktować z Administratorem

lub Inspektorem Ochrony Danych?

telefonicznie:tel. 17 7721 200
fax.: 17 7727 501
elektronicznie: za pomocą adresu e-mail: biuro@wist.com.pl

pisemnie: na adres siedziby Spółdzielni.

 

Z Inspektorem Ochrony Danych Spółdzielni może Pani/Pan skontaktować się:
elektronicznie: za pomocą adresu e-mail: inspektorochronydanych@wist.com.pl

pisemnie: wysyłając list na adres siedziby Spółdzielni z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w szczególności w sprawach, które dotyczą ewentualnych nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane?

 • zawarcia i wykonania umowy ze Spółdzielnią – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania Umowy,

 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych – podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni,

 • rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni

 • w celu wskazanym w treści udzielonej przez Panią/Pana zgody, która jest podstawą prawną przetwarzania.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

 • dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko,

 • dane adresowe i teleadresowe ( e-mail, numer telefonu)

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane?

 • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych Umów ze Spółdzielnią,

 • do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego,

 • do momentu przedawnienia roszczeń

Komu i dlaczego Spółdzielnia przekazuje Pani/Pana dane?

podmiotom, którym Spółdzielnia ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym Spółdzielnia powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z ochroną danych osobowych?

 • dostępu do treści lub otrzymanie kopii swoich danych,

 • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

 • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółdzielni,

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

 • wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,

 • przeniesienia danych osobowych, jeśli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy.

 • wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Informacja o profilowaniu

Spółdzielnia nie tworzy profilu Klienta

Automatyczne podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Informacja o obowiązku lub dobrowolności

 • podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy z Spółdzielnią jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy ze Spółdzielnią,

 • podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

 

W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa:

1. prawo dostępu do treści danych

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Spółdzielni potwierdzenia, czy Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Ma Pani/Pan również prawo uzyskania dostępu do tych danych.

2. prawo do sprostowania danych

Ma Pani/Pan prawo żądać od Spółdzielni niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3. prawa do usunięcia danych

W zakresie realizacji ("prawa do bycia zapomnianym"), ma Pani/Pan prawo do żądania od Spółdzielni niezwłocznego usunięcia dotyczących jej/go danych osobowych, a Spółdzielnia ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jedna z następujących przesłanek jest spełniona:

- Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

- Pani/Pan cofnęła/cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Spółdzielnia nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

- Pani/Pan wniosła/wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych osobowych i Spółdzielnia nie posiada nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania;

- Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Spółdzielnię.

4. prawo ograniczenia przetwarzania danych

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spółdzielni ograniczenia przetwarzania jej/jego danych osobowych w następujących przypadkach:

- jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię - na okres umożliwiający sprawdzenie przez Spółdzielnię prawidłowości tych danych;

- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu jej/jego danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

- Spółdzielnia nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jej/jego roszczeń,

- wniosła Pani/ wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych osobowych - do momentu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółdzielni są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych, którego podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Spółdzielni lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Spółdzielnia nie może nadal przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Spółdzielni, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem. Sprzeciw nie przysługuje w sytuacji, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody na cele marketingowe (obowiązującej przed zawarciem umowy lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy).

6. prawo do przeniesienia danych

Ma Pani/Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana Spółdzielni oraz do przesyłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych (bezpośrednio przez Spółdzielnię do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe). Realizacja wniosku następuje w języku, w jakim dane są przetwarzane przez Spółdzielnię.
Spółdzielnia jest zobowiązana udostępnić dane dostarczone przez Panią/Pana, jeśli łącznie spełniają następujące warunki:

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy.

7. prawo do wniesienia skargi

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółdzielnię danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.