Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące.

2024-05-28 08:00:00

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące informuje, że w dniu 20.06.2024 roku o godzinie 1700 w miejscowości Nowa Wieś 414 w Hotelu Blue Diamond odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące.

W przypadku braku quorum wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy podany termin.

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie gości i otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 • zatwierdzenia e-sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 • podziału nadwyżki bilansowej,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 • kierunków rozwoju i działalności Spółdzielni na 2024 rok,
 • wniosków zgłoszonych przez Przedstawicieli.
 1. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                                        Za Zarząd Spółdzielni