Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące.

2023-05-22 10:55:00

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące informuje, że w dniu 16.06.2023 roku o godzinie 17:00 w miejscowości Nowa Wieś 414 w Hotelu Blue Diamond odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące.    
W przypadku braku quorum wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy podany termin.
                              
Porządek obrad:
1.    Powitanie gości i otwarcie obrad.  
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
5.    Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni.
6.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8.    Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
9.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok.    
10.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.  
11.    Wybór Rady Nadzorczej cz. I – zgłaszanie kandydatów.
12.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przedstawienie wyników Lustracji ustawowej Spółdzielni za okres od 2020 r. do 2022 r.
13.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
14.    Wybór Przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy.                        
15.    Wybór Rady Nadzorczej cz. II – głosowanie.
16.    Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17.    Podjęcie uchwał w sprawach:
•    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
•    zatwierdzenia e-sprawozdania finansowego Spółdzielni,
•    podziału nadwyżki bilansowej,
•    udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
•    rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
•    wyboru Przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy,
•    wyboru członków Rady Nadzorczej,
•    zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
•    kierunków rozwoju i działalności Spółdzielni na 2023 rok,
•    wniosków zgłoszonych przez Przedstawicieli.
18.    Wolne wnioski i zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                Za Zarząd Spółdzielni