Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące

2022-06-17 13:00:00

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące informuje, że w dniu 08.07.2022roku o godzinie 1700 w miejscowości Nowa Wieś 414 w Hotelu Blue Diamond odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące.

W przypadku braku quorum wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym podanym terminie.

 

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie gości i otwarcie obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie regulaminu obrad.

 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia Przedstawicieli.

 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

 • Zatwierdzenia e-sprawozdania finansowego,

 • Podziału nadwyżki bilansowej,

 • Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,

 • Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

 • Kierunków rozwoju i działalności Spółdzielni na 2022 rok,

 • Wniosków zgłoszonych przez Przedstawicieli.

 1. Wolne wnioski i zakończenie obrad.