Aktualności

Zapraszamy do składania ofert

2010-06-30 15:35:00

 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci dostępu do treści i usług Internetu w Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś 3 Społeczeństwo informacyjne

 

I. Zamawiający

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące
36-004 Łąka 175
NIP 813-00-14-128, REGON 690020028, KRS 0000095934
tel. 17 7721200, fax. 17 7727501

 

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Budowę linii światłowodowej relacji Wysoka Głogowska – Rogoźnica,
 2. Budowę sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Zalesie gmina Czarna,
 3. Budowę sieci miejscowej w miejscowości Rogoźnica,
 4. Rozbudowę przepustowości sieci szkieletowej,
 5. Rozbudowę węzła internetowego,
 6. Rozbudowę abonenckich urządzeń dostępowych.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Budowę linii światłowodowej relacji Wysoka Głogowska – Rogoźnica zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną pn. „Budowa kanalizacji kablowej na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim i rurociągu kablowego do Podkarpackiego Parku Naukowo Technicznego w Rogoźnicy gmina Głogów Małopolski”. Realizacja tego zadania ma na celu podłączenie nowoinstalowanych urządzeń dostępowych w Rogoźnicy do istniejącej sieci S.T. "WIST". W ramach zadania wybudowane zostanie 9,5 km sieci światłowodowej. Przewiduje się wykonanie następujących zadań:

 • Budowę kanalizacji teletechnicznej - zostanie ona wykonana na terenie osiedla Niwa w Głogowie Młp. – dł. 3 km
 • Budowę rurociągu kablowego – dł. 2 km
 • Wciągniecie kabla światłowodowego w nowowybudowane rurociągi kablowe - dł. 5 km
 • Wciągniecie kabla światłowodowego w istniejący rurociąg kablowy – zadanie to zostanie wykonane w relacji Wysoka Głg. – Głogów Młp. – dł. 4,5 km

 

2. Budowę sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Zalesie gmina Czarna zgodnie z posiadaną dokumentacją pn. „Budowa sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Zalesie gm. Czarna oraz posadowieniem szafy SDA wraz z przyłączem energetycznym do szafy SDA w m. Zalesie” oraz projektem koncepcyjno-wykonawczym pn. „Budowa sieci telekomunikacyjnej wraz w przyłączami do budynków mieszkalnych opartej na systemie AirTrack w miejscowości Zalesie gm. Czarna”. W zadaniu tym zastosowane zostaną pilotażowe, unikatowe rozwiązania FTTH (Fiber-to-thehome – światłowód do domu) niestosowane dotychczas w sieciach teletechnicznych na terenach wiejskich. Zadanie to będzie polegało na powieszeniu kabli światłowodowych na nowowybudowanych słupach teletechnicznych i istniejących słupach energetycznej sieci NN (11,6 km), które zostaną doprowadzone i zakończone mufami w 164 domach.

 

3. Budowę sieci miejscowej w miejscowości Rogoźnica zgodnie z posiadaną dokumentacją pn. „Budowa kanalizacji kablowej na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo Technicznego w Rogoźnicy gmina Głogów Małopolski ". Sieć zlokalizowana zostanie głównie na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego „AEROPOLIS” w Strefie S2. Realizacja tego zadania ma na celu zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu firmom zlokalizowanym w Strefa S2. W ramach tego zadania wybudowane zostanie 3,6 km sieci światłowodowej. Przewiduje się wykonanie następujących zadań:

 • Budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • Wciągniecie kabli światłowodowych i miedzianych.

Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót. Dokumentacja projektowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące, po wcześniejszym ustaleniu terminu udostępnienia.

 

4. Rozbudowę przepustowości sieci szkieletowej polegającej na:

 • zakupie, montażu i konfiguracji 14 szt. zarządzanych switch’y 10GEth warstwy trzeciej,
 • zakupie, montażu i konfiguracji 7 szt. zarządzanych switch’y 1GEth warstwy trzeciej.

 

5. Rozbudowę węzła internetowego w Łące polegającego na:

 • zakupie, instalacji i konfiguracji router-a,
 • zakupie, instalacji i konfiguracji 2 szt. switch’y 48x1GEth warstwy trzeciej,
 • zakupie, instalacji i konfiguracji 2 szt. serwerów typu blade.

 

6. Rozbudowę abonenckich urządzeń dostępowych polegających na:

 • zakupie, instalacji i konfiguracji 11 szt. urządzeń dostępu abonenckiego typu IPDSLAM,
 • zakupie i montażu urządzeń zasilających do kontenerów - w skład których wchodzi 6 szt.
 • siłowni telekomunikacyjnej 48V/100A wraz z zestawem baterii akumulatorów 2x48V/155Ah dla bezprzerwowego zasilania urządzeń telekomunikacyjnych.

 

 

Szczegółowy opis urządzeń wymienionych w pkt. 4-6 zakresu zamówienia wraz z opisem głównych parametrów technicznych przedstawia poniższa tabela:

Lp.Rodzaj urządzenia
wraz z podaniem
typu
Opis głównych parametrów
technicznych
JednostkaIlość
4 Switch – typ 10GEth warstwy trzeciej 4porty 10GE, 8porty 1GE SFP; obsługa protokołów PIM, RIP, IPv4, IPv6, redundantne zasilanie szt. 14
Switch – typ 1GEth warstwy trzeciej 24porty 1GE; redundantne zasilanie szt. 7
5 Router 10porty 1GE; 400 Mpps; obsługa protokołów: IPv4, IPv6, BGP; redundantne zasilanie szt. 1
Switch – typ 48x1GEth warstwy trzeciej 48porty 1GE; 4porty SFP(LC-10km); obsługa protokołów: IPv4, IPv6, switching capacity 90Gbps, forwarding rate 90Gbps; redundantne zasilanie szt. 2
Serwer – typ blade blade chassis: 5 Blade Module - Quad-Core Processors 2,2GHz, 6GB RAM, 2x140GB HDD, 4porty Ethernet szt. 2
6 Urządzenie dostępu abonenckiego – typ IPDSLAM Wielousłogowe urządzenie dostępowe typu IPDSLAM obsługujące porty xPON, xDSL, POTS, UPlink 1-10GE szt. 11
Urządzenie zasilające W skład urządzenia zasilającego wchodzi: siłownia telekomunikacyjna 48V/100A wraz z zestawem baterii akumulatorów 2x48V/155Ah szt. 6

 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia z pkt. 2-3: do 20 września 2010 roku, natomiast termin wykonania przedmiotu zamówienia z pkt. 1, 4-6 do 15 grudnia 2010 roku.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu, w formie papierowej pod rygorem nieważności oraz powinna określać termin ważności. Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące, 36-004 Łąka 175, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa 14 lipca 2010 roku o godz. 15:00.
 2. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Rozwiązanie techniczne zaproponowanych urządzeń tj.: wszystkie urządzenia klasy operatorskiej, jakość urządzeń dla realizacji usług oferowanych przez S.T. WIST, wielousługowość urządzeń dostępowych (POTS, xDSL, GPON, … w jednym chassis), wdrożenia na rynku polskim.
 2. Przeprowadzone testy proponowanych urządzeń w sieci S.T. WIST.
 3. Doświadczenie firmy, posiadany potencjał techniczny oraz oferowane wsparcie.
 4. Cena

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wybraniu bądź nie przedkładanej oferty.

 

VII. Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udziela Pan Andrzej Kochanowicz – Wiceprezes Zarządu pod numerem telefonu 17 7727506 lub Pan Tomasz Dodolak – Specjalista do spraw sieci pod numerem telefonu 17 7721200 w. 17.