Aktualności

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące

2020-08-04 11:15:00

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące informuje, że w dniu 20.08.2020 roku o godzinie 17:00 w miejscowości Nowa Wieś 414 w Hotelu Blue Diamond odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące.                                   

Porządek obrad:
1.    Powitanie gości i otwarcie obrad.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie regulaminu obrad.
5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia Przedstawicieli.
7.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok.    
8.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.                          
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz zreferowanie protokołu z czynności lustratora.
10.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
11.    Podjęcie uchwał w sprawach:
•    Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
•    Zatwierdzenia e-sprawozdania finansowego,
•    Podziału nadwyżki bilansowej,
•    Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
•    Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
•    Kierunków rozwoju i działalności Spółdzielni na 2020 rok,
•    Wniosków zgłoszonych przez delegatów.
12.    Wolne wnioski i zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                Zarząd Spółdzielni